Executive Director

BOARD OF DIRECTOR

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ผู้บัญชาการทหารบก/ประธานอำนวยการสนามมวยเวทีลุมพีนี

พ.อ.-วสันต์

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา

รองนายสนามมวยลุมพินี (1)

Untitled-3444

พล.ต. ราชิต  อรุณรังษี

นายสนามมวยเวทีลุมพีนี

พ.อ.-กฤษดา

พ.อ. กฤษดา จินดาลัทธ

รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี (2)

พ.อ.-ธวัชชัย

พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ

ผู้ช่วยนายสนามมวยลุมพินี (1)

พ.อ.-สมสกุล

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ

เลขาธิการสนามมวยลุมพินี

พ.อ.-สุภร

พ.อ. สุภร สัมมา

ผู้ช่วยสนามมวยลุมพินี (2)

พล.ต.-ดาบศักดิ์

พล.ต.ดาบศักดิ์ กองสมุทร

หัวหน้าฝ่ายแพทย์สนามมวยลุมพินี

พ.อ.-มงคล

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์

หัวหน้าฝ่ายธุรการสนามมวยลุมพินี

พ.อ.-สุดเขตต์

พ.อ. สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์

หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโทษและปราบมวยล้มฯ

พ.อ.-ชำนาญ

พ.อ. ชำนาญ ใจทัน

หัวหน้าฝ่ายจัดรายการสนามมวยลุมพินี

S__25231380.1

พ.อ. พสิษฐ์  รัชพลพงศ์

หัวหน้าฝ่ายสิทธิประโยชน์และต่างประเทศฯ

พ.อ.-สมเกียรติ

พ.อ. สมเกียรติ ถนอมคุ้ม

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามมวยลุมพินี

พ.อ.-เอกฉันฑ์

พ.อ. เอกฉันท์ ชาญเฉลิม

หัวหน้าฝ่ายเทคนิคสนามมวยเวทีลุมพินี

พ.อ.-จตุพร

พ.อ.จตุพร ดิสราพร

หัวหน้าฝ่ายการเงินสนามมวยลุมพินี