Promoter

นายพีรพงษ์ ธีระเดชพงศ์

นายพีรพงษ์ ธีระเดชพงศ์

ศึกเกียรติเพชร

นายประดิษฐ์ สฤษดิ์อภิรักษ์

นายประดิษฐ์ สฤษดิ์อภิรักษ์

ศึกเพชรสุภาพรรณ

พ.อ.อ.อัทธ์พงศ์ อ่ำอนันต์

พ.อ.อ.อัทธ์พงศ์ อ่ำอนันต์

ศึกแสงมรกต

นายสุรพล นราตรีกุล

นายสุรพล นราตรีกุล

ศึกขุนศึกตระกูลหยาง

พ.ท.หญิง ภณิชชา ธีระเดชพงศ์

พ.ท.หญิง ภณิชชา ธีระเดชพงศ์

ศึกเพชรเกียรติเพชร

ร.อ.ดร.รชฏ พิสิษฐบรรณกร

ร.อ.ดร.รชฏ พิสิษฐบรรณกร

ศึกอาร์แอร์ไลน์

พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง

พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง

ศึกพุ่มพันธ์ม่วง

นายสมบูรณ์ นิรุตติเมธี

นายสมบูรณ์ นิรุตติเมธี

ศึกอีมิเน้นท์แอร์

นายสมนึก พัดบุรี

นายสมนึก พัดบุรี

เพชรหนุ่มน้อย

นายสมชาย เทศรุ่งเรือง

นายสมชาย เทศรุ่งเรือง

ศึก พี.เค.แสนชัย

นายพัฒน์ชนินทร์ มีจันทร์

นายพัฒน์ชนินทร์ มีจันทร์

ศึกวันชนะชัย

ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์

ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์

ศึก ดร.น๊อตมวยไทยซุปเปอร์ไฟต์

นายภุชงค์ กิจขยัน

นายภุชงค์ กิจขยัน

ศึกศิริลักษณ์มวยไทย

X